Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Viên chức Sài gòn kiện ủy ban và toà án quận 2 .

Trưa nay, Hải lại phải chạy marathon lên Tòa án TP để tiếp tục nộp đơn kiện của mình.
Trước khi nhận đơn cứ bảo thiếu cái này, cái kia cần bổ sung... Bổ sung cái này xong lại thiếu cái nọ.
Bọn họ cứ hành Hải chạy lên chạy xuống như thế đấy, thật quái đản.
Nhưng không sao, đây cũng là một cách luyện tập thể thao, rèn luyện sức dẻo dai để khỏe đẹp đấy!
Không phải nhạc sĩ Khánh Vinh đã từng bảo " Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao " sao?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2015
ĐƠN KHIẾU NẠI
V/v: Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 18/2015/TB-TA đề ngày 02/11/2015 của Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn - Thẩm phán Tòa án nhân dân quận 2 – TP. HCM và Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM.

Kính gửi:  CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HCM

Người khiếu nại:  VÕ THỊ THANH HẢI  sinh năm ……
CMND số : …… cấp ngày…….. tại …….
Thường trú : …..
Là người khởi kiện theo Đơn khởi kiện đề ngày 22/10/2015, yêu cầu Tòa án nhân dân quận 2 hủy Quyết định điều động viên chức số 3604/QĐ-UBND ngày 18/08/2015 (“Quyết định 3604/QĐ-UBND”) và Quyết định giải quyết khiếu nại số 7263/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người bị khiếu nại: - Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn – Thẩm phán Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM
- Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 - TP.HCM.

NỘI DUNG KHIẾU NẠI
1. Nguyên tôi - Võ Thị Thanh Hải nhận được Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 18/2015/TB-TA đề ngày 02/11/2015 của Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn- Thẩm phán Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM (“Thông báo trả lại Đơn khởi kiện”). Tại Thông báo trả lại Đơn khởi kiện, Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn cho rằng “Quyết định điều động viên chức không phải là quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính tại Tòa án. Do đó, căn cứ vào Điều 109 và 109 Luật Tố tụng Hành chính, Tòa án nhân dân Quận 2 trả lại đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo”.
2. Tôi đã có Đơn khiếu nại gửi Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM nêu rõ: Việc Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn – Thẩm phán Tòa án nhân dận quận 2 – TP.HCM cho rằng Quyết định 3604/QĐ-UBND không phải là quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính tại Tòa án là không phù hợp, bởi lẽ:
i) Khoản 1 Điều 28 Luật Tố tụng Hành chính qui định: “1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục Chính phủ quy định và quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.” là khiếu kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án;
Khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng Hành chính qui định:
“Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính, được áp dụng một lần với một hoặc một số đối tượng cụ thể”. Qui định này được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cụ thể tại khoản 1 Điều 1 Nghị Quyết 02/2011/NQ-HĐTP, theo đó “1. Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định…do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành có chứa đựng nội dung của quyết định hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính mà người khởi kiện cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (trừ những văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong việc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết, xử lý vụ việc cụ thể theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó), bao gồm:
a) Quyết định hành chính được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.”
ii) Căn cứ vào các qui định pháp luật nêu trên, Quyết định 3604/QĐ-UBND là Quyết định hành chính:
+) Do người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành (Chủ tịch UBND quận 2);
++) Nhằm quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính (Điều động viên chức);
+++) Được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể (Áp dụng một lần với viên chức Võ Thị Thanh Hải).
Và thỏa mãn qui định về Quyết định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận 2.
iii) Giả định rằng trường hợp Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn – Thẩm phán Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM nhận định Quyết định 3604/QĐ-UBND là quyết định mang tính nội bộ do Chủ tịch UBND quận 2 ban hành nên không thuộc đối tượng khởi kiện của Tòa án thì nhận định này của Thẩm phán Nguyễn Hữu Muôn cũng không phù hợp, bởi lẽ Căn cứ Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, không có qui định nào cho phép “điều động viên chức”. Như vậy, Chủ tịch UBND quận 2 ra Quyết định số 3604/QĐ-UBND “điều động viên chức” (Võ Thị Thanh Hải) là không có căn cứ pháp luật.
Nói rõ hơn, chỉ công chức, mới có chế độ “điều động” theo qui định tại khoản 10 Điều 7; Điều 26; Điều 50 Luật Cán bộ, Công chức. (vui lòng xem Đơn khiếu nại đính kèm)
3. Tuy nhiên, ngày 25/11/2015, tôi nhận được Quyết định số /2015/QĐGQKN đề ngày 11/11/2015 của ông Phùng Văn Hải - Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM trả lời “không chấp nhận đơn khiếu nại của tôi” với lý do: “Theo qui định tại Luật Tố tụng Hành chính thì Quyết định điều động viên chức không phải là Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án” bất chấp nội dung tôi trình bày tại Đơn khiếu nại. Tôi thách thức Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM chỉ ra Điều nào của Luật Tố tụng hành chính qui định: “Quyết định điều động viên chức không phải là Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án”. Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM đã tùy tiện đặt ra qui định, xong tùy tiện cho rằng là “theo qui định của Luật Tố tụng hành chính”. Bởi lẽ đơn giản, Luật Viên chức- tôi đã trình bày rất nhiều lần- không có qui định cho phép “điều động viên chức”, nên không thể có cái gọi là “quyết định điều động viên chức”. Đã không có cái “quyết định điều động viên chức” thì lấy đâu ra cái qui định mà Chánh án Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM tùy tiện áp đặt là “Theo qui định tại Luật Tố tụng Hành chính thì Quyết định điều động viên chức không phải là Quyết định hành chính…”
Tôi nhắc lại là: Chỉ có Luật Cán bộ- Công chức mới có qui định về “điều động công chức”

Yêu cầu giải quyết:
Vì những nội dung nêu trên, để đảm bảo đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của tôi (Võ Thị Thanh Hải) đề nghị Chánh án Toà án nhân dân Thành phố HCM xem xét, hủy bỏ Thông báo trả lại Đơn khởi kiện , buộc Tòa án nhân dân quận 2 – TP.HCM nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án theo qui định.
Trân trọng,

VÕ THỊ THANH HẢI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét