Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Thủ tướng : thanh tra bộ 4 T vi phạm pháp luật nghiêm trọng !


(Chính trị) - Quy trình và trong quá trình thanh tra 64 ngày làm việc chính thức (thời gian kém 4 ngày tròn 3 tháng) tại Báo Người cao tuổi, Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông có nhiều sai phạm, thanh tra trái Luật Thanh tra, các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và của Thanh tra Nhà nước, trái Luật Báo chí sửa đổi, các Nghị định của Chính phủ, Luật Khiếu nại, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Quyết định số 588/2004 của Bộ Công an, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ…

Bài đăng trên báo Người Cao tuổi số 1549 ra ngày 10-2-2015
Bài đăng trên báo Người Cao tuổi số 1549 ra ngày 10-2-2015
Tiến hành thanh tra đơn vị trực thuộc, không thông báo cho cơ quan chủ quản của báo. Vụ việc chưa được giải trình đã kí kết luận và họp báo đưa tin quy chụp, trái pháp luật, vi phạm Bộ luật Hình sự, bôi nhọ danh dự Báo Người cao tuổi.
Cần khẳng định đây là Đoàn Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 1634/QĐ-BTTTT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi.
Theo quy định, Đoàn Thanh tra phải tuân thủ theo Luật Thanh tra và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về thanh tra. Trong 64 ngày làm việc Đoàn đã vi phạm khoản 1 Điều 7 về Nguyên tắc hoạt động thanh tra, không tuân theo pháp luật, không bảo đảm chính xác, thiếu khách quan, thiếu trung thực, không công khai, dân chủ. Ngày 5/1/2015 Đoàn Thanh tra có Văn bản số 08/CBC-ĐTT thông báo kết thúc thanh tra tại Báo Người cao tuổi. Thông báo này có nội dung “Trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra, nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước khi kết luận thanh tra, yêu cầu Báo Người cao tuổi cung cấp đầy đủ kịp thời”.
Sự thực sau thông báo này, Báo Người cao tuổi không nhận được bất kì thông tin hay yêu cầu giải trình nào của Đoàn Thanh tra, ngày 31/1/2015 Đoàn mới có cuộc làm việc chính thức với Báo Người cao tuổi (thông báo những nội dung về sai phạm của việc thực hiện pháp luật về báo chí) yêu cầu ngày 3/2/2015 phải nộp báo cáo giải trình (chỉ trong 1 ngày làm việc phải giải trình trên 52 nội dung gồm nhiều nhóm vấn đề không có trong nội dung đề cương thanh tra đột xuất. Các bài thanh tra nêu ra, đến nay đã quá thời hiệu (90 ngày) theo Điều 9 Luật Khiếu nại, Báo Người cao tuổi không nhận được đơn thư khiếu nại của các tổ chức và cá nhân có liên quan khiếu nại. Ngay Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, quản lí và giám sát hoạt động của báo chí, trong suốt 2 năm qua cũng chưa một lần nhắc nhở, hoặc nêu về các ý kiến khiếu nại của các tổ chức và cá nhân, có liên quan đến nhóm các bài báo mà Đoàn Thanh tra liệt kê trong 64 ngày thanh tra tại Báo Người cao tuổi. Để có kết luận khách quan đúng pháp luật, đúng sự thực, căn cứ mục a, khoản 1 Điều 57: Quyền của đối tượng thanh tra được “Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra”; Căn cứ khoản 2 Điều 58: Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được: “Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra, thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn Thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp”.
Báo Người cao tuổi có Công văn số 32/CV-BNCT ngày 4/2/2015 gửi Đoàn Thanh tra kiến nghị cần có thời gian giải trình theo (Điều 7, Điều 57 và 58 Luật Thanh tra) và Báo sẵn sàng hợp tác với Đoàn để có kết luận ban hành đúng quy định của Luật Thanh tra.
Rất tiếc là kiến nghị theo đúng pháp luật của Báo Người cao tuổi đã không được Đoàn Thanh tra chấp nhận, đến nay Báo Người cao tuổi chưa được giải trình. Đoàn Thanh tra chưa đưa ra các văn bản pháp lí theo pháp luật để kết luận các sai phạm của Báo Người cao tuổi thì không thể có kết luận vội vàng, quy chụp trái pháp luật, như công bố của Đoàn Thanh tra với các cơ quan báo chí sáng ngày 9/2/2015. Báo đã có văn bản giải trình ngày 6/2 và gửi vào 8 giờ sáng ngày 9/2/2015 tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Cù Thị Hậu thay mặt cơ quan chủ quản cũng có văn bản khiếu nại gửi ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị tạm hoãn thông báo kết luận thanh tra và nêu những sai phạm của Đoàn Thanh tra tại Báo Người cao tuổi mà không thông báo cho cơ quan chủ quản biết. Tại cuộc họp báo này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã không nêu rõ lí do vì sao Báo Người cao tuổi và Hội Người cao tuổi, cơ quan chủ quản của Báo lại không đến họp. Đoàn Thanh tra đã nhận được Công văn của Hội Người cao tuổi và của Báo Người cao tuổi trước khi cuộc họp báo diễn ra nhưng không cung cấp hoặc công bố lí do giải trình của Báo Người cao tuổi để các cơ quan báo chí biết. Do đó, thông tin do Đoàn Thanh tra đưa ra là thông tin một chiều có tính chất áp đặt và quy chụp, trái các Luật Thanh tra, Luật Báo chí và Luật Khiếu nại…
Vi phạm Luật Thanh tra và các Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011, số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.
Báo Người Cao tuổi số 1549 ra ngày 10-2-2015
Báo Người Cao tuổi số 1549 ra ngày 10-2-2015
Về thông báo thanh tra: Đoàn Thanh tra đã không thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 20 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP: Trưởng đoàn Thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra (kèm theo đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất trước 5 ngày, trước khi công bố quyết định thanh tra; văn bản yêu cầu phải nói rõ cách thức báo cáo, thời gian nộp báo cáo. Các bài báo thanh tra nêu trong đợt gia hạn thanh tra đều không có đơn thư khiếu nại hoặc tố cáo của tổ chức, cá nhân. Đoàn Thanh tra không thực hiện Điều 21 Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định: “Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo được gửi cho đối tượng thanh tra trước ngày công bố quyết định thanh tra”; vi phạm Điều 24 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định: Trước khi Kết luận chính thức, nếu thấy cần thiết, người ra quyết định thanh tra lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc gửi dự thảo Kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Việc giải trình của đối tượng thanh tra được thực hiện bằng văn bản và có tài liệu chứng minh kèm theo.
Trong suốt 64 ngày làm việc, Đoàn Thanh tra chỉ thu thập tài liệu, không yêu cầu Tổng Biên tập hay các cán bộ, phóng viên liên quan đến những bài báo được giải trình nêu trong biên bản ngày 31/1/2015.
Thanh tra chuyên ngành về nội dung báo chí nhưng Đoàn Thanh tra lại vi phạm Luật Báo chí và Luật Khiếu nại.
Trong 5 bài viết đăng trên Báo Người cao tuổi mà Đoàn Thanh tra cho rằng có dấu hiệu tiết lộ bí mật Nhà nước gồm: 3 bài về Kết luận Thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; bài về ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra có tài sản khổng lồ và bài về ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ.
Căn cứ Điều 4, khoản 1 Điều 5 và các Điều 7, 8, 9, 10 Luật Báo chí sửa đổi; Căn cứ các Điều 9, 13, 14, 15, 29 Luật Khiếu nại, cả 4 bài báo Đoàn Thanh tra trích dẫn trên, bài đăng lâu nhất ngày 15/1/2014, bài gần nhất ngày 18/6/2014 đến nay đã 13 tháng và 8 tháng, không có đơn khiếu nại của các cơ quan và các cá nhân có liên quan, khiếu nại theo Luật Báo chí và Luật Khiếu nại. Như vậy theo Luật Báo chí, các nội dung tin bài đã đăng không bị khiếu nại nghĩa là Báo Người cao tuổi đăng có cơ sở. Chính Bộ Thông tin và Truyền thông hằng tuần hằng tháng đều có giao ban báo chí song những nội dung trên đều không phát hiện ra chẳng lẽ bây giờ tự nhiên lại phát hiện ra và nhóm bài này đều có liên quan đến ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ của Thanh tra Chính phủ, trong khi hai ông này và chính cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng không có văn bản nào khiếu nại về việc Báo Người cao tuổi làm lộ bí mật Nhà nước trong 5 bài báo này.
Ngày 2/10/2013 Thanh tra Chính phủ kí Kết luận số 2181/KL-TTCP về thanh tra Tập đoàn Điện lực, ngày 15/10/2013 Thanh tra Chính phủ họp báo nội dung thanh tra Tập đoàn Điện lực đã được công khai, hàng loạt báo đã phỏng vấn ông Ngô Văn Khánh và đăng tin bài từ ngày 16/10/2013. Ngày 15/1/2015 tức là sau 103 ngày kết luận về Thanh tra Tập đoàn Điện lực, Báo Người cao tuổi mới viết bài, do đó không vi phạm Quyết định số 588/QĐ-BCA (A11). Mặt khác, tại Quyết định số 588/QĐ-BCA (A11) không có khái niệm dự thảo kết luận trong danh mục tài liệu mật của Thanh tra Chính phủ. Báo Người cao tuổi thực hiện đúng khoản 6 Điều 5 Nghị định 51/2002 /NĐ-CP ngày 26/4/2002 và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000 “Đối với các văn kiện, tài liệu của các tổ chức, tài liệu, thư riêng của các các nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, cơ quan báo chí có quyền khai thác theo nguồn tin của mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung thông tin đó”.
Bài “Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh kê khai…?” số 35 (1352) ngày 28/2/2014 có nội dung về tài sản của ông Ngô Văn Khánh, Theo Đoàn Thanh tra Báo vi phạm tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 588/2004.QĐ-BCA (A11) ngày 25/6/2004.
Về việc này, Báo không khai thác hồ sơ cán bộ của ông Ngô Văn Khánh thì không sai phạm. Mặt khác, theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 thay thế Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 có hiệu lực từ tháng 9/2013 đã có quy định về công khai tài sản thì thông tin về tài sản từ bản kê khai tài sản đã bị vô hiệu hóa.
Bài “Lộ rõ việc bao che không xử lí kỉ luật ông Hoàng Thái Dương…” số 97 (1414) ngày 18/6/2014. Theo Đoàn Thanh tra có những thông tin trong bài giống như trong Dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo của đồng chí Hoàng Thái Dương.
Báo Người cao tuổi đăng theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Minh Mẫn tại thời điểm ông Nguyễn Minh Mẫn quyền Vụ trưởng Vụ III Thanh tra Chính phủ. Báo đã thẩm định thông tin người tố cáo là có thật, nội dung tố cáo là có thật, đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại một số văn bản nhưng người tố cáo vẫn cho là có dấu hiệu bao che, do đó tiếp tục tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngày 2/8/2013, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập Đoàn Kiểm tra là có thực.
Với hồ sơ của các phóng viên đi điều tra các vụ việc có liên quan trên, hiện Báo Người cao tuổi đã có giải trình (ngày 6/2/2015) và có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện đúng Luật Thanh tra, Luật Báo chí, Luật Khiếu nại và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, để có kết luận công khai, minh bạch, trung thực, khách quan và đúng pháp luật
(Theo Báo Người Cao tuổi số 1549 ra ngày 10-2-2015)

16 nhận xét:

 1. Thằng Thủ tướng Dũng X cho ra đời CDQL để rung cho khỉ ra và có những con khỉ ta tự nạp mình và nay đã thâu tóm được quyền lực nhưng vẫn chưa đủ cho nên đã lệnh cho bọn Côn an tấn công làm báo người cao tuổi nhưng may cho NCT đằng sau lưng có Đảng cộng sản Ba Đình đây là một cuộc chiến giữa lú và X dù lú đang thua trận ,hãy chờ xem nhựng hiệp kế tiếp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng là cái trang này chỉ có một thằng cờ hó là tuyên truyền viên hay sao mà nó ngu mãi không chịu khôn ra là sao thế này nhỉ.. , lúc đéo nào cũng Dũng X với chả Y cái gì thế.. bị thanh tra cho ra sai phạm rồi giờ lại dẫn nguồn của cái thằng bị bắt mà tố cáo ngược chắc, có khi nào mà thằng trộm lại bảo nó là thằng ăn trộm không trời

   Xóa
  2. Sao mà các cụ nhiều kinh nghiệm làm báo thế mà lại còn để cho báo mình bị vi phạm các lỗi đơn giản như thế, chả có cái tự do nào mà không chịu sự quản lý của pháp luật cả, thế thì chả khác gì một cái đám lưu manh muốn làm gì thì làm, bao nhiêu tờ báo viết về tham nhũng chứ không riêng gì báo nguoicaotuoi nhé, nên đừng có xuyên tạc linh tinh

   Xóa
 2. Ông Kim Quôc Hoa và Bà Cù Thị Hậu lại sắp trở thành thế lực thù địch của chế độ rồi.
  Ngày càng nhiều người tốt trở thành thế lực thù địch của đảng và nhà nước
  Mong sao các cụ - trải qua bao năm tháng thăng trầm, hiểu rõ hơn ai hết thực chất xã hội, đã gần đất xa trời, dám nói lên sự thật, soi thẳng vào những nơi mà nhân dân ai cũng biết nó còn nhiều thối tha, để luôn xứng đáng cho các bậc con cháu noi theo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trời ơi, kêu oan cho cái đám vi phạm ở báo người cao tuổi mà chúng lại trích nguồn từ báo người cao tuổi, đúng là ngu hơn chó thì mới có cái kiểu kêu oan nó ngược đời như thế, đúng là lũ điên không hơn không kém.. cũng chả quen biết gì nhau nhưng mà cứ hễ phạm cái tội gì liên quan đến thông tin hay báo chí là chúng lại hùa vào như cha mẹ của chúng vậy

   Xóa
  2. Dám nói lên sự thật thì không có gì phải bàn cãi nhưng báo Người Cao tuổi đã nói sai sự thật, đưa ra những thông tin không chính xác, vi phạm pháp luật thì xử lý là đúng thôi. Việc xử lý sai phạm không phải là biến ai đó thành "thế lực thù địch của đảng và nhà nước" gì cả, đừng có ăn nói linh tinh.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 3. Các cụ cao tuổi lên tiếng thì chắc là có nhiều cái thú vị đây. Nhiều cụ trong hội là đảng viên, nay nghĩ hưu nên không còn lo sợ về con đuờng công danh, cơm áo gạo tiền. Sổ hưu của các cụ thì chính quyền chẳng dám đụng đến. Các cụ đã ở tuổi gần đất xa trời thì chắc cũng chẳng sợ tù đầy. Thế nên, khi các cụ đã "chiến" thì chắc là sẽ "chiến" cho tới cùng. Nếu có gì xảy ra, con cháu các cụ, thương cha mẹ và ông bà sẽ phải đứng về phiá các cụ thôi. Lúc ấy thì chẳng hiểu chuyện gì có thể xảy ra, có khi lại là "mã đề dương cước anh KHÙNG tận" cũng nên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @nặc danh... làm gì mà tôn vinh mấy cụ lên thế mày, đây là báo dành cho người cao tuổi chứ không phải chỉ là báo do người cao tuổi viết đâu chú mày hiểu chưa, mà chẳng có báo nào nằm ngoài sự quản lý của nhà nước cả hiểu chứ, báo chí thông tin tự do nhưng phải tôn trọng pháp luật chứ không ai cho viết thế nào thì viết đâu nha.. lũ ngu à

   Xóa
  2. Đúng là những kẻ không hiểu biết gì ,vi phạm thì chịu xử lý đi chứ còn kêu ca cái gì nữa, báo chí hay cái gì cũng phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật , chứ làm gì có chuyện báo chí tự do không chịu sự quản lý nào của pháp luật .Đã vi phạm rõ ràng như vậy thì phải chịu trừng phạt của pháp luật là đúng rồi.

   Xóa
  3. Vi phạm bây giờ lại muốn chối tội bằng cách đổ tội cho người khác đây mà ,báo chí là đưa lại những thông tin chính xác nóng hổi cho người đọc vậy mà đây lại đưa ra những thông tin sai lệch ,thì không cơ quan thanh tra thì những người đọc cũng sẽ tự tẩy chay mà thôi.

   Xóa
 4. nghề báo cũng là nghề nhục mà, viết mà không đúng viết mà không chuẩn thì chỉ có rước họa vào thân, thử hỏi làm báo mà viết những lời lẽ mơ mơ hồ hồ ăn theo mấy cái đơn tố cáo tham nhũng thì giải quyết được điều gì, lại còn cái chuyện tiết lộ bí mật nhà nước nữa thế thì họ rút giấy phép cho là phải rồi còn gì chứ tự do ngôn luận cái khỉ gì, tự do thông tin cái khỉ gì

  Trả lờiXóa
 5. bắt bọn này là đúng, khéo có thằng lại còn phải đi tù nữa chứ chả chơi, mấy thằng quảng trị mấy cái trang blog này cũng cẩn thận không lại tù nhăn rằng ra đấy, viết báo là viết cho những sự thật khách quan, bảo một bọn là dân oan mà chẳng biết chúng nó bị mất bao nhiêu tấc đất quê quán thì oan ức cái gì, đó là nói láo thế nên chửi vào dân oan là đúng vì chẳng ai biết họ oan ức thế nào

  Trả lờiXóa
 6. Đúng là thời gian vừa qua chính phủ có tổ chức thanh tra một số các bộ ngành và qua việc thanh tra chúng ta mới biết quá trình quản lý của chúng ta vẫn còn chưa chặt chẽ và vẫn còn nhiều sai phạm trong đó Bộ Thông Tin Và Truyền Thông có nhiều sai phạm nhất trông đó có tờ báo Người Cao Tuổi có rất nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động của minh tờ báo này đã viết ra những bài báo với nội dung không đúng sự thật nói xấu Đảng Nhà Nước ta và tờ báo này đã bị cầm hoạt động, chúng tôi những người dân rất mong chính phủ thường xuyên tổ chức thanh tra các bộ ngành và tổ chức trên phạm vi rộng.

  Trả lờiXóa
 7. Vụ này rồi cũng xẹp xuống mà. Xử lý đúng thì có ai nói được gì đâu?
  Nhưng mà quả thật, có quá nhiều trang báo trong thời gian gần đây đưa những thông tin sai sự thật. Có rất nhiều vấn đề đằng sau điều này?
  Thứ nhất, là có thể chính quyền đã xử chưa được một số vụ, từ đó những kẻ quá khích mang trong mình cái đầu nóng sẵn sàng kêu ca này nọ mặc cho đúng sai.
  Thứ hai, là có một tổ chức tài trợ đứng đằng sau chuyện này, để cố tình bôi xấu, hay chia rẽ.
  Nếu có như vậy, thì quả thật là một âm mưu quá kinh khủng, mà chúng ta cần phải ngăn chặn.

  Trả lờiXóa
 8. Báo người cao tuổi hay bất kỳ tờ báo nào đã vi phạm pháp luật, lợi dụng tung ra những thông tin không chính xác thì đều phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Là một tờ báo có tiếng vậy mà lại có thể dùng những thông tin sai sự thật thì còn đâu ra lòng tin của người dân nữa đây. Pháp luật phải xử nghiêm vụ này để làm tấm gương, không phải làm báo là muốn viết gì thì viết được đâu.

  Trả lờiXóa